Mythworld Entertainment Ltd

https://www.mythworld.eu/

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

Παρακαλούμε διαβάστε προσεχτικά τους ακόλουθους όρους και βεβαιωθείτε ότι τους κατανοείτε. Η χρήση της ιστοσελίδας μας https://www.mythomachy.com προϋποθέτει και συνιστά αποδοχή των όρων και προϋποθέσεων που διατυπώνονται σε αυτή. Κατά καιρούς η παρούσα ιστοσελίδα θα υφίσταται τροποποιήσεις και για το λόγο αυτό θα πρέπει να ελέγχετε και να διαβάζετε τους όρους χρήσης κάθε φορά που επισκέπτεστε την παρούσα ιστοσελίδα.

ΕΑΝ ΔΕΝ ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΜΕ ΤΟΥΣ ΚΑΤΩΤΕΡΩ ΟΡΟΥΣ ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΝΑ ΑΠΟΣΥΝΔΕΘΕΙΤΕ ΑΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ.

Η Mythworld ltd διατηρεί την παρούσα ιστοσελίδα για την προσωπική σας ψυχαγωγία, πληροφόρηση, επιμόρφωση και επικοινωνία. Δεν έχετε δικαίωμα να αναπαράγετε, διανέμετε, τροποποιείτε, εκθέτετε, δημοσιεύετε ή δημιουργείτε παρεπόμενα προγράμματα, αναδιατάσσετε, διαβιβάζετε ή άλλως χρησιμοποιείτε το περιεχόμενο της παρούσας ιστοσελίδας καθ’ οιονδήποτε τρόπο και μορφή ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΑΔΕΙΑ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ. Μπορείτε να αποθηκεύσετε προσωρινά αντίγραφο του υλικού στον προσωπικό σας υπολογιστή ΜΟΝΟ για ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΣΑΣ ΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ, υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα διαγράψετε ή τροποποιήσετε οποιαδήποτε ένδειξη σχετική με δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας, εμπορικού σήματος ή οποιοδήποτε άλλου ιδιοκτησιακού δικαιώματος της Mythworld επί του συγκεκριμένου κάθε φορά υλικού.

Με εξαίρεση των παρατεθειμένων ανωτέρω, τίποτα από τα αναφερόμενα στους παρόντες όρους δεν δύναται να θεωρηθεί ότι συνιστά παραχώρηση οποιασδήποτε άδειας ή δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας ή άλλου είδους.

H Mythworld προσβλέπει σε επικοινωνία μαζί σας. Ωστόσο κάθε φορά που επικοινωνείτε με τη Mythworld πρέπει να έχετε υπόψη ότι η Mythworld δεν αποδέχεται ούτε εξετάζει οιεσδήποτε δημιουργικές ιδέες ή προτάσεις σας σχετικά με προϊόντα ή προωθητικά προγράμματα εκτός και αν ρητά έχει ζητήσει από εσάς την υλοποίησή τους ή την υποβολή σχετικής πρότασης. Για τον λόγο αυτό παρακαλώ μην αποστέλλετε στη Mythworld δημιουργικό ή πρωτότυπο υλικό οποιουδήποτε είδους, όπως ενδεικτικά ιδέες για παιχνίδια ή άλλα προϊόντα, ή άλλες δημιουργικές προτάσεις, ιδέες, σημειώσεις, σχέδια ή άλλες πληροφορίες. Οποιαδήποτε πληροφορία ή υλικό διαβιβάζετε στην ιστοσελίδα μας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, συμπεριλαμβανομένων κάθε είδους δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, ερωτήσεων ή απαντήσεων, παρατηρήσεων, προτάσεων ή συναφών, καθίστανται πνευματική ιδιοκτησία της Mythworld και θα αντιμετωπίζεται ως μη εμπιστευτική και δημόσιας χρήσης.

Οτιδήποτε διαβιβάζετε ή αποστέλλετε μπορεί να χρησιμοποιηθεί, χωρίς εσείς να δικαιούστε αποζημίωση, από τη Mythworld ή τις συνδεδεμένες με αυτή εταιρείες, ή να παραχωρηθεί η άδεια χρήσης από τη Mythworld ή τις συνδεδεμένες με αυτή εταιρείες σε τρίτους για οποιονδήποτε σκοπό, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά για μίσθωση λίστας διευθύνσεων εφόσον επιτρέπεται κατά περίπτωση, προώθηση προϊόντων ή υπηρεσιών, αναπαραγωγή, αποκάλυψη, διαβίβαση, δημοσίευση, μετάδοση και καταχώρηση. Περαιτέρω, η Mythworld δικαιούται να χρησιμοποιεί ελεύθερα οποιαδήποτε ιδέα, τεχνογνωσία ή τεχνική που περιέχεται σε οποιαδήποτε αποστολή σας προς την παρούσα ιστοσελίδα για οποιονδήποτε λόγο και αιτία, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά της ανάπτυξης, κατασκευής και προώθησης των προϊόντων της χρησιμοποιώντας αυτές τις πληροφορίες.

Το υλικό που εμπεριέχεται στην παρούσα ιστοσελίδα ενδέχεται να περιέχει τεχνικά ή άλλου είδους σφάλματα. Η χρήση και η περιήγηση στην παρούσα ιστοσελίδα γίνεται αποκλειστικά και μόνον υπ΄ ευθύνη σας. Ούτε η Mythworld ούτε οποιοσδήποτε τρίτος που εμπλέκεται στη δημιουργία, παραγωγή ή θέση σε λειτουργία του παρόντος διαδικτυακού τόπου θα φέρει ευθύνη για οποιαδήποτε άμεση, παρεπόμενη, ή έμμεση ζημία που προκαλείται ή απορρέει από την πρόσβαση σε ή/και τη χρήση της παρούσας ιστοσελίδας. Η Mythworld δεν εγγυάται ότι οι λειτουργικές παράμετροι της παρούσας ιστοσελίδας θα είναι αδιατάρακτες ή ακώλυτες ή ότι η παρούσα ιστοσελίδα ή ο εξυπηρετητής (server) που την καθιστά διαθέσιμη είναι απρόσβλητοι από ιούς ή άλλα επιζήμια λειτουργικά συστήματα. Εάν η χρήση της ιστοσελίδας από εσάς ή το περιεχόμενο των δικτυακών ιστοτόπων έχει ως αποτέλεσμα την ανάγκη συντήρησης ή αντικατάστασης παγίων, υλικών, εξοπλισμού ή δεδομένων στον προσωπικό σας υπολογιστή η Mythworld δεν φέρει ουδεμία ευθύνη ή υποχρέωση ανάληψης της σχετικής δαπάνης ή αποζημίωσης σας για τον ίδιο λόγο.

Η Mythworld διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί την παρούσα ιστοσελίδα οποτεδήποτε και χωρίς προτέρα ειδοποίηση.

Η Mythworld δεν έχει ελέγξει όλους τους διαδικτυακούς τόπους στους οποίους έχετε πρόσβαση μέσω της παρούσας ιστοσελίδας και δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενο ιστοσελίδων τρίτων στις οποίες έχετε πρόσβαση μέσω της παρούσας. Η σύνδεση με αυτές τις ιστοσελίδες μέσω της παρούσας δεν συνιστά ούτε υποδηλώνει καθ’ οιονδήποτε τρόπο αποδοχή ή υποστήριξη των ιστοσελίδων αυτών και του περιεχομένου τους. Η σύνδεση με τις ιστοσελίδες αυτές ή σε οποιαδήποτε άλλη ιστοσελίδα γίνεται με αποκλειστικά δική σας ευθύνη. Η Mythworld περαιτέρω δεν εγγυάται ότι τα προσωπικά σας δεδομένα προστατεύονται όπως ο νόμος προβλέπει κατά την επίσκεψή σας σε ιστοσελίδες άλλες πέραν της παρούσας.

Οτιδήποτε βλέπετε ή διαβάζετε στην παρούσα ιστοσελίδα θα το εκλαμβάνετε ως ανήκον στην πνευματική ιδιοκτησία της Mythworld και των συνδεομένων με αυτή εταιρειών εκτός και αν προβλέπεται το αντίθετο και δεν δικαιούστε να κάνετε χρήση χωρίς την έγγραφη άδεια της Mythworld εκτός και αν άλλως προβλέπεται στους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις Χρήσης ή στο λεκτικό της παρούσας ιστοσελίδας. Εικόνες, φωτογραφίες ή απεικονίσεις που εμφανίζονται στην ιστοσελίδα, συμπεριλαμβανομένου του εμπορικού διασχηματισμού των προϊόντων είτε ανήκουν είτε χρησιμοποιούνται κατόπιν αδείας από την Mythworld.

Η χρήση του υλικού αυτού από εσάς ή από οποιονδήποτε άλλο κατόπιν δικής σας εξουσιοδότησης, απαγορεύεται εκτός και αν ρητά επιτρέπεται από τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις χρήσης ή παρέχεται σχετικά ειδική άδεια σε κάποιο άλλο σημείο της παρούσας ιστοσελίδας. Κάθε χρήση χωρίς εξουσιοδότηση των εικόνων δύναται να παραβιάζει τη νομοθεσία σχετικά με την προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας, των εμπορικών σημάτων, της ιδιωτικής ζωής και της δημοσιότητας καθώς και κανονισμούς και διατάξεις σχετικά με την επικοινωνία.

Τα σήματα προϊόντων, τα λογότυπα και τα σήματα υπηρεσιών (τα «Εμπορικά Σήματα») που εμφανίζονται στην παρούσα ιστοσελίδα είναι καταχωρημένα ή μη εμπορικά σήματα της Mythworld ή συνδεδεμένων με αυτή εταιρειών καθώς και τρίτων. Τίποτα στην παρούσα ιστοσελίδα δε δύναται να εκληφθεί από εσάς ως παραχώρηση ή εκχώρηση, είτε σιωπηρά, είτε κατά τεκμήριο είτε άλλως πως, οποιασδήποτε άδειας ή δικαιώματος χρήσης οποιουδήποτε Εμπορικού Σήματος εμφανίζεται στην παρούσα ιστοσελίδα χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια της Mythworld ή οποιουδήποτε τρίτου που ενδέχεται να έχει δικαιώματα επί των Εμπορικών Σημάτων που εμφανίζονται στην παρούσα ιστοσελίδα. Η μη ορθή ή / και παράνομη χρήση των Εμπορικών Σημάτων που εμφανίζονται στην παρούσα ιστοσελίδα, ή οποιοδήποτε περιεχομένου της παρούσας, με την εξαίρεση των προαναφερομένων, απαγορεύεται αυστηρά και ρητά.

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

Με την επιφύλαξη παντός νομίμου δικαιώματος

Η Mythworld προτίθεται να συλλέξει είτε αποθηκεύσει τα δικά σας προσωπικά δεδομένα είτε αυτά των παιδιών σας, αφού πρώτα εξασφαλίσει την τήρηση των προβλεπομένων από την κείμενη νομοθεσία, περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, διατυπώσεων και προϋποθέσεων.

Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του επισκέπτη/χρήστη του Διαδικτυακού μας τόπου διέπεται από τους όρους της παρούσας και τις σχετικές διατάξεις τόσο του Ελληνικού Δικαίου (Ν. 2472 / 1997, Ν. 2779/99, Π.Δ. 207 / 1998. Π.Δ. 79 / 2000 και άρθρο 8 Ν. 2819 / 2000), καθώς και των σχετικών αποφάσεων της Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, όσο και του Ευρωπαϊκού Δικαίου (Οδ. 95/46/ΕΚ και 97/66/ΕΚ).

Τα στοιχεία αυτά ουδέποτε γνωστοποιούνται ή/και διαβιβάζονται σε τρίτους (εξαιρουμένων των περιπτώσεων που προβλέπονται ή απαιτούνται κατ’ επιταγή των αρμοδίων Αρχών κατά την κείμενη νομοθεσία).

Ο διαδικτυακός μας τόπος διατηρεί αρχεία με τα στοιχεία αυτά για λόγους επικοινωνίας, στατιστικούς και βελτίωσης των παρεχόμενων υπηρεσιών του. Οι χρήστες του διαδικτυακού μας τόπου παρέχουν τη συγκατάθεση τους να χρησιμοποιηθούν τα προσωπικά τους στοιχεία από τη Mythworld και τις συνδεόμενες με αυτήν εταιρείες.

Επιπλέον στην περίπτωση διασύνδεσης του διαδικτυακού μας τόπου με άλλους διαδικτυακούς τόπους, η Mythworld δεν ευθύνεται για τους όρους διαχείρισης και προστασίας των προσωπικών δεδομένων που εφαρμόζονται εκεί.

Σε κάθε περίπτωση ο χρήστης/επισκέπτης έχει δικαίωμα πρόσβασης και προβολής αντιρρήσεων (συμπεριλαμβανομένου αιτήματος για διόρθωση) σχετικά με τυχόν τηρούμενα προσωπικά δεδομένα που τον αφορούν και αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας, για τον σκοπό αυτό, τυχόν αίτημα του θα πρέπει να απευθύνεται προς την Mythworld μέσω του email alex@mythworld.eu

ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΓΙΑ ΓΟΝΕΙΣ

Η Mythworld αποσκοπεί στην προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των επισκεπτών της ιστοσελίδας, ιδιαιτέρως δε όταν πρόκειται για παιδιά και ανηλίκους. Πρόθεση της Mythworld σχετικά με όλες τις ιστοσελίδες που τηρεί και οι οποίες απευθύνονται σε παιδιά, είναι η συμμόρφωση με και εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 2472/1997 και της Οδηγίας 95/46/ΕΚ περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα καθώς και τις διατάξεις του Ελληνικού Κώδικα Διαφήμισης και του Ν.2251/1994 σχετικά με τις διαφημίσεις που απευθύνεται σε παιδιά, περιλαμβανομένων εκείνων που αφορούν στη διαφήμιση μέσω διαδικτύου. Όλες οι προωθητικές ενέργειες της Mythworld, της παρούσας ιστοσελίδας συμπεριλαμβανομένης, εξετάζονται εξονυχιστικά προκειμένου να συμμορφώνονται με αυτές τις διατάξεις και αρχές.

Παρόλο που εξαντλούμε κάθε μέσο προκειμένου να διασφαλίσουμε την ασφαλή και ευχάριστη περιήγηση των παιδιών σας στην παρούσα ιστοσελίδα, συνιστούμε και παροτρύνουμε τους γονείς να εποπτεύουν τα παιδιά τους κατά την επίσκεψή τους στο διαδίκτυο και να μας συνεπικουρούν στην προσπάθειά μας να προστατεύσουμε τα προσωπικά τους δεδομένα δίνοντας τους οδηγίες να μην παρέχουν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα στην παρούσα ιστοσελίδα ή σε οποιαδήποτε άλλη χωρίς την άδειά σας.

Κατά την επίσκεψή σας στην παρούσα ιστοσελίδα, συγκεντρώνουμε πληροφορίες που σας αποδίδουν προσωπική ταυτότητα, τις οποίες χορηγείτε εσείς όταν εγγράφεστε ή δραστηριοποιείστε στην ιστοσελίδα μας. Με την άδεια του επισκέπτη και υπό την προϋπόθεση ότι ο τελευταίος είναι άνω των 18 ετών οι ανωτέρω πληροφορίες προσωπικού χαρακτήρα που χορηγούνται από τους επισκέπτες κατά την εγγραφή τους ή άλλη δραστηριοποίησή τους στην ιστοσελίδα μας, δύνανται να χρησιμοποιηθούν για προωθητικούς ή διαφημιστικούς σκοπούς υπό τις προϋποθέσεις που θέτει η κείμενη νομοθεσία.

Οι πληροφορίες που συλλέγονται ηλεκτρονικά χρησιμοποιούνται από τη Mythworld για στατιστικά δεδομένα και βελτίωση των προϊόντων, των υπηρεσιών και των ιστοσελίδων της εταιρίας. Σε περίπτωση που η Mythworld θεωρήσει ότι η περιήγηση οποιουδήποτε επισκέπτη στην ιστοσελίδα δύναται να βλάψει είτε την εταιρία είτε τον παρόντα διαδικτυακό τόπο είτε οποιονδήποτε τρίτο, δικαιούμαστε να αποκαλύψουμε υπό τις ειδικότερες προϋποθέσεις και διαδικασίες που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία τα προσωπικά του στοιχεία προκειμένου να αποτρέψουμε την οποιαδήποτε βλάβη ή ζημία. Σε αυτήν την περίπτωση θα καταβάλουμε κάθε προσπάθεια να εντοπίσουμε το συγκεκριμένο επισκέπτη, να επικοινωνήσουμε μαζί του ή να κινηθούμε εναντίον του δικαστικώς. Επίσης δικαιούμαστε να αποκαλύψουμε προσωπικά δεδομένα όταν η αποκάλυψη αυτή επιβάλλεται από το νόμο ή σε απάντηση αποδεδειγμένα νόμιμου αιτήματος.

Σε ορισμένες περιπτώσεις κατά τις οποίες ο επισκέπτης έχει παράσχει πληροφορίες επικοινωνίας και είναι 18 ετών και άνω και έχει δηλώσει ότι θα επιθυμούσε να λαμβάνει μηνύματα από εμάς, θα αποστέλλουμε σχετικές ειδοποιήσεις στους επισκέπτες, συνήθως μέσω ηλεκτρονικών μηνυμάτων. Οι ειδοποιήσεις αυτές που θα αποστέλλονται σε τακτά χρονικά διαστήματα θα αναγγέλλουν αναβαθμίσεις της ιστοσελίδας, πληροφορίες για νέα προϊόντα, προωθητικές και άλλες συναφείς ενημερώσεις που ενδεχομένως να ενδιαφέρουν τον επισκέπτη. Ο υπεύθυνος ηλεκτρονικών αποστολών άμεσα ή μέσω ανακοινώσεων θα ενημερώνει τον επισκέπτη πώς να αποκλείει τη συγκεκριμένη εφαρμογή, πώς δηλαδή να διακόπτει οποτεδήποτε την αποστολή τέτοιων ανακοινώσεων και μηνυμάτων.

Επίσης η Mythworld συλλέγει δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, όπως ονόματα, διευθύνσεις, ηλεκτρονικές διευθύνσεις, και τα συναφή, όταν παρέχονται οικειοθελώς και εγγράφως από τον επισκέπτη σε οποιονδήποτε από τους καταλόγους επισκεπτών, αρχεία ή στα πεδία διαγωνισμών ή εκθέσεων. Με την εξαίρεση των κάτωθι αναφερομένων, δεν συλλέγουμε εν γνώσει μας στοιχεία προσωπικού χαρακτήρα για παιδιά και ανηλίκους (κάτω των 18) χωρίς προηγούμενη συναίνεση των γονέων η οποία θα αποδεικνύεται όπως ο νόμος ορίζει και θα είναι αξιόπιστη και έγγραφη.

Σε περίπτωση προωθητικών και άλλων ενεργειών μέσω διαδικτύου, για τη συμμετοχή των παιδιών συλλέγουμε το όνομα και την ηλεκτρονική διεύθυνση του παιδιού σας προκειμένου να επικοινωνήσουμε περισσότερες από μία φορές μαζί του όπου απαιτείται σχετικά με συγκεκριμένο αίτημα του παιδιού σας (όπως π.χ σχετικά με τη συμμετοχή του σε διαγωνισμό ή κλήρωση, ή την εγγραφή του σε κατάλογο για λήψη ενημερωτικών φυλλαδίων) ή όποτε κρίνουμε εμείς απαραίτητο ή σώφρον να προστατέψουμε το παιδί σας που συμμετέχει σε δραστηριότητες με αλληλεπίδραση όπως σε κόμβο επικοινωνίας μέσω διαδικτύου, αποστολή άμεσων μηνυμάτων ή υπηρεσίες ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Σε κάθε μία από αυτές τις περιπτώσεις, συλλέγουμε επίσης τις ηλεκτρονικές σας διευθύνσεις προκειμένου να σας γνωστοποιήσουμε την είσοδο του παιδιού σας στο συγκεκριμένο πρόγραμμα ή υπηρεσία. Με τη σχετική ειδοποίηση σας γνωστοποιούμε ότι έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε τη διαγραφή των στοιχείων επικοινωνίας που τηρούνται για το παιδί σας στη βάση δεδομένων που τηρούμε. Οι περιορισμένες πληροφορίες που συλλέγονται κατ’ αυτόν τον τρόπο και υπό τις ειδικότερες προϋποθέσεις και διαδικασίες που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία, χρησιμοποιούνται μόνον για το σκοπό που δηλώνεται και διαγράφονται από τη βάση δεδομένων με την ολοκλήρωση της περιορισμένης διάρκειας προωθητικής ενέργειας, δραστηριότητας ή προγράμματος.

Διατηρείτε πάντα το δικαίωμα να ζητήσετε τη διαγραφή των στοιχείων επικοινωνίας που αφορούν στο παιδί σας και τηρούνται στη βάση δεδομένων μας. Με κατάλληλη εξακρίβωση της ταυτότητάς τους, οι γονείς δύνανται να ελέγξουν τις πληροφορίες προσωπικού χαρακτήρα που έχουμε συλλέξει για το παιδί τους, να ζητήσουν τη διαγραφή αυτών ή να απαγορεύσουν την περαιτέρω συλλογή ή χρήση αποστέλλοντας μας σχετική επιστολή στην προαναφερόμενη διεύθυνση.

Επιφυλάσσουμε κάθε δικαίωμά μας να τροποποιήσουμε την παρούσα πολιτική προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα με σχετική ανακοίνωση στην παρούσα ιστοσελίδα.